RAY-projekti

Omaishoitotoiminta dementiaa sairastaville perhekeskeisestä näkökulmasta projekti 2005 – 2007

Sipoon palvelutalosäätiön RAY-projekti, "Omaishoitotoimintaa dementiaa sairastaville perhekeskeisestä näkökulmasta 2005 – 2007", on saatettu loppuun. Tämä projekti oli jatkoa Sipoon palvelutalosäätiön aikaisemmille projekteille, joilla on tuettu Sipoon omaishoitajia.

Projektin tarkoituksena oli perhekeskeisesti kehittää ja vahvistaa sitä sosiaalista verkostoa, joka tukee dementoivaa sairautta sairastavia ja heidän omaisiaan tai läheisiään, rakentamalla yhteistyötä ja tukiverkostoja eri toimijoiden kanssa tämän kohderyhmän hyväksi. Projektissa panostettiin omaishoitotoiminnan ja perhekeskeisyyden lisäksi dementoituneen toimintakykyyn, hoitoon ja virikkeellisyyteen kuntouttavan työotteen periaatteella. Asiantuntijat toimivat kouluttajina ja antoivat projektin aikana dementiafysioterapiaa ja muistikuntoutusta sekä käyttivät kosketushoitomenetelmää.

Projektin kohderyhmänä olivat kotona asuvat dementoivaa sairautta sairastavat ja heidän omaishoitajansa tai läheiset perheenjäsenensä. Projektia toteutettiin sekä ryhmätoimintana että yksilöllisesti palvelutalon tiloissa. Kohderyhmään kuuluivat myös vaikeasti muistisairaat asukkaat Palvelutalo Lindan ryhmäkodissa sekä asukkaiden perheet. Tuella, jonka myönsivät Sparbanksstiftelsen i Sibbo ja William Thuring stiftelsen, pystyttiin  projektin yhteydessä lisäksi järjestämään musiikkihetkiä vuorovaikutuksessa dementoituneiden henkilöiden kanssa.

Voidaan todeta, että niiden toimintamenetelmien avulla, joita projektin aikana toteutettiin, pystyttiin perhekeskeisesti kehittämään ja vahvistamaan sosiaalista verkostoa tukemalla dementoitunutta ja hänen perhettään sekä yksilöllisesti että ryhmässä. Yhteydenpito omaisiin lisäsi perheen turvallisuudentunnetta, ja omaiset kokivat, että heidän vastuutaan jaettiin.

Sairauden eri vaiheessa olevien dementoituneiden fyysistä toimintakykyä pystyttiin parantamaan sopivilla harjoittelumenetelmillä ja yksilöllisellä fysioterapialla.

Kotona asuvien dementoituneiden arkeen tuotiin virikkeitä ja elämyksiä palvelukeskuksen pienryhmätapaamisissa. Nämä eivät varsinaisesti parantaneet muistitoimintoja mutta pitivät  muuten yllä heidän hyvinä säilyneitä toimintoja, minkä lisäsi dementoituneet hyötyivät toistensa seurasta.

Taktiilistimulointi-nimisellä kosketushoitomenetelmällä oli ryhmäkodin vaikeasti dementoituneille asukkaille rentouttava, rauhoittava ja mielihyvää tuottava vaikutus. Henkilökunnan taitoja dementoituneen kohtaamisessa, hoitamisessa ja aktivoimisessa parannettiin projektin aikana hoitoyhteisössä. Palvelutalossa on nyt enemmän osaamista ja dementoituneiden toimintakykyä ylläpitävä toimintatapoja, joita tulisi hyödyntää parhaalla tavalla. Projekti antoi mahdollisuuden tulevaisuudessa profiloida ja vahvistaa Palvelutalo Lindan roolia dementia- osaamisen toimintakeskuksena Sipoossa.

Postitse lähetetyt materiaalitilaukset sekä tiedustelut materiaalista ja sen käytöstä osoitetaan Sipoon palvelutalosäätiölle - Palvelutalo  Ota yhteyttä palvelutaloon.

Projektin tärkeimmät osa-alueet ja johtopäätökset kuvataan projektin loppuraportissa.

Omaishoitotoimintaa perheen tukemiseen ja dementoituneen toimintakykyyn vaikuttamalla - Hyvän käytännön kuvaus projektista.
Loppuraportti 2008. Sipoon Palvelutalosäätiö (s.30), 15€.
Kuvauksen tekijä on sairaanhoitaja, projektinohjaaja Tina Lindgren.

Muut

Hindsberg Sussi
Taktil Stimulering, Beröring.
Rapport 2007, Servicehusstiftelsen i Sibbo(s.15), 10€.

Jokinen Jari-Pekka
Ikääntyneen dementiapotilaan fyysisen harjoittelun toteutettavuus ja soveltuvuus palvelutaloympäristössä.
Jyväskylän yliopisto, terveystieteiden laitos.
Pro gradu -tutkielma 2008. Julkaisematon.

Laukka Soili
Kotona asuvien dementoituneiden kuntouttavasta musiikkiryhmästä.
Raportti 2007, Sipoon Palvelutalosäätiö(s.10), 10€.

Laukka Soili
Musiikin vaikutuksesta, merkityksestä ja käytöstä dementoituneiden kanssa.
Luento-opas hoitohenkilökunnalle 2007.
Musiikkiterapia Soiva Kuntoutus (s.15), 10€.

Suomen FysioGeriatria -yhteistyö 2006:
Kuntouttavan työotteen haasteet.
Yhteenveto Linda -projektin tekijöiden lausunnoista (s.15), 10€.

Seutuyhteistyö Porvoon muistineuvola-projektin kanssa 2005:
Heino Kaisu, Lappalainen Laura
Alzheimerin tautiin sairastuneiden virikkeellisen ryhmän suunnittelu, organisointi ja raportointi
Yhteistyössä Porvoon muistineuvolan kanssa.

Laurea-ammattikorkeakoulu Porvoo-instituuti. Hoitotyönkoulutusohjelma.

Opinnäytetyö 2006.

 

Sivukartta